Dla
pacjenta

Dla pacjenta

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje – zmiany w przepisach dotyczących zgłaszania się do ubezpieczenia zdrowotnego

27-01-2017 15:08:03

Nowe przepisy, które obowiązują od 12 stycznia 2017 roku, wprowadziły możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to wszystkich rodzajów świadczeń, nie tylko z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Czas na wsteczne zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego związanego z obowiązkiem poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych przez pacjenta. Nowelizacja przewiduje też, że przez 90 dni od jej wejścia w życie, czyli od 12 stycznia 2017 r., pod warunkiem wstecznego ubezpieczenia nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne ustalające obowiązek ponoszenia kosztów świadczeń  opieki zdrowotnej za lata 2013-2016. Na tych zmianach skorzystać mogą  przede wszystkim osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia status członka rodziny  lub mogły być objęte ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki. Dotychczasowe problemy dotyczyły m.in. dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, które po przekroczeniu 18. roku życia traciły prawo do świadczeń, jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Problemy mieli także studenci, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy konieczne jest ponowne zgłoszenie ich do ubezpieczenia jako członków rodziny. Z powodu niedopełnienia tego obowiązku byli traktowani jako osoby, które nie mają prawa do świadczeń, mimo że spełniali przesłanki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

W związku z zaistniałymi zmianami pomorski NFZ informuje, że do osób, wobec których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, a które mogą spełniać kryteria uprawniające do zgłoszenia do ubezpieczenia z tytułu bycia członkiem rodziny, są wysyłane pisma z prośbą
o niezwłoczne uporządkowanie  obowiązkowych zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego
 i ewentualnych wyrejestrowań w okresie od 1 stycznia 2013 roku.

W celu dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o niezwłoczny kontakt z płatnikiem składek osoby ubezpieczającej.

POW NFZ przypomina ponadto, że każda placówka medyczna, która posiada umowę na świadczenia opieki zdrowotnej z NFZ, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń, powinna poinformować go o tym fakcie i przedstawić jednocześnie wynikającą z nowych przepisów możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia.

Jeżeli weryfikacja wykaże, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa (i nie dokonał wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego), to  będzie on musiał zwrócić Funduszowi koszty świadczeń  z wyłączeniem tych, które wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Więcej informacji na temat nowych zasad i przepisów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym uzyskać można  telefonicznie w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców POW NFZ pod numerem telefonu 58 32 18 695 lub osobiście w następujących placówkach pomorskiego NFZ:

  •  Delegaturze w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4
  •  Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Gdyni przy ul. Śląskiej 53
  •  Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Chojnicach przy  ul. Leśnej 10
  •  siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 69.

Możliwe jest również uzyskanie informacji na podstawie własnoręcznie podpisanego pisemnego wniosku, który należy przesłać na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ,
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk lub korzystając z poczty elektronicznej,
e-mail: biurowss@nfz-gdansk.pl.

Materiał filmowy (źródło: Telewizja Polska Oddział Gdańsk)  

Materiał radiowy (źródło: Radio Gdańsk, audycja pt.: "Twoje Prawo")  

podpisała: Z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 27 stycznia 2017 r., aktualizacja 30 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

  Wszystkie aktualności