Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Recepty wystawione z adnotacją „pro auctore”, „pro familiae” bez podania numeru REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych

27-05-2016 07:47:12

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1991) zmianie uległa definicja osoby uprawnionej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom. Wskutek tego, z dniem 12 grudnia 2015 r., takimi osobami są osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania recept na leki refundowane. Nowe przepisy zniosły również obowiązek zawierania przez Fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Umowy upoważniające do wystawiania recept wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.

Mając powyższe na uwadze,  za prawidłowe należy uznać recepty wystawione z adnotacją „pro auctore”, „pro familiae” bez podania numeru REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (umowy zaczynające się od cyfr 98…). W takim przypadku apteka zobowiązana jest przekazać w atrybucie miejsce-wystawienia-recepty/@typ wartość „N”  oraz w atrybucie miejsce-wystawienia-recepty/@id-miejsca numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę.

Podpisała: Joanna Erecińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

data publikacji: 27 maja 2016 r.

  Wszystkie aktualności