Dla
pacjenta

Zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem”

Komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

Do otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 4000 zł, które wprowadziła tzw. ustawa „Za życiem”, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub
 • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia

Zgodnie z art. 18 ustawy:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;

może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Wzór zaświadczenia:

 

 

……………………………………..                                     ………………………..dnia…… ……. r.

  nazwa i adres podmiotu leczniczego                                                 miejscowość

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 

uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2-4

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

 

 

 Nazwisko i imię dziecka …………………………………………………………………

 Data urodzenia ……………………………………………………………………………

 Numer PESEL dziecka (o ile został nadany)…………………………………………

zamieszkała(y)………………………………………………………………………………

Cierpi na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

                                                                                       ……………………….

                                                                                                             Pieczątka i podpis lekarza

 

 

Zaświadczenie.PDF

Zaświadczenie.docx

data publikacji: 9 marca 2017 r.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

 • Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

W przypadku, gdy uprawniona osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, u pacjenta stwierdzi konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego, wystawia dla Świadczeniobiorcy zlecenie  na zaopatrzenie w wyroby medyczne na  obowiązującym druku.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia ( Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r. poz. 1061 ze zm.). 

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie   w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Wzory druków

Krok 2. Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego Świadczeniobiorca jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa świadczeniobiorca  w potwierdzeniu zlecenia  przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla świadczeniobiorcy.

Przy potwierdzeniu pierwszego zlecenia na wyroby cykliczne (np.: cewniki, zestawy infuzyjne, stomia, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu), Oddział wyda Świadczeniobiorcy kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B)- ważną maksymalnie  12 miesięcy. Posiadając ważną „część B” zlecenia, Świadczeniobiorca nie musi  co miesiąc potwierdzać zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ.

Dane kontaktowe POW NFZ

Wykaz punktów obsługi ubezpieczonych

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny u świadczeniodawcy, który zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zgłoś się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje rejonizacja.

Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Obowiązkiem każdego świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

WAŻNE: Odbiór refundowanego wyrobu medycznego u świadczeniodawcy (V część zlecenia – część A) należy potwierdzić własnoręcznym podpisem tylko i wyłącznie po ODBIORZE wyrobu medycznego i sprawdzeniu (wytwórca, model, nazwa handlowa) czy wydany i wpisany przez świadczeniodawcę wyrób medyczny jest zgodny ze zleceniem osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.

Wyszukiwarka miejsc udzielania świadczeń

Poradnik dla Pacjenta

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2014 r.; aktualizacja 1 czerwca 2017 r.

 

 1. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. Wykaz punktów obsługi ubezpieczonych,

 2. Wykaz punktów zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

 3. Zasady zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. ze zm. (do pobrania archiwum zip).

 1. Wzory druków wykorzystywanych w zaopatrzeniu w refundowane wyroby medyczne;

 2. Wykaz anulowanych kart zaopatrzenia.

data aktualizacji: 10 maja 2018 r.