Dla
pacjenta

Informacje archiwalne

Komunikat dla pacjentów uprawnionych do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia - informacje archiwalne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565), do 30 czerwca 2014 r. obowiązuje okres przejściowy i honorowane będą zlecenia na realizacje zakupu wyrobów medycznych wystawione przed datą wejścia w życie ww. rozporządzenia. W przypadku, gdy zlecenie zawiera nazwę wyrobu medycznego oraz wskazanie grupy i liczby porządkowej na podstawie rozporządzenia, które utraciło swoją moc, Narodowy Fundusz Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby skorygować i uaktualnić dane ze zlecenia bez konieczności ponownej wizyty pacjenta u lekarza, który wystawił zlecenie.

Jednocześnie informuję, że wszyscy realizatorzy zostali poinformowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia o konieczności honorowania skorygowanych zleceń na wyroby medyczne.

Zgodnie z nowymi zasadami wypisywanie przez lekarzy zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wymaga określenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porządkowej określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

źródło informacji: Andrzej Troszyński, Rzecznik Prasowy Centrali NFZ

data publikacji: 15 stycznia 2014 r.

Komunikat dla Pacjentów dot. zleceń na wyroby medyczne i środki ortopedyczne - informacje archiwalne

W związku z doręczaniem przez Świadczeniobiorców do Oddziału zleceń na wyroby medyczne  w celu ich potwierdzenia pod koniec terminu ważności lub po jego upływie, POW NFZ  przypomina:

Wystawiona przez uprawnionego lekarza „Część A” zlecenia na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie ważna jest do końca miesiąca, na które została wystawiona, nie dłużej jednak niż 30 dni.

Wystawiane przez zlecającego „Części A” zleceń w okresie ważności „Części B” nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu, z wyjątkiem pierwszego zlecenia „Części A” na środek pomocniczy, na podstawie którego Oddział Funduszu wystawia i potwierdza „Część B” zlecenia maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Podstawą do zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest „Część A” zlecenia prawidłowo wystawiona przez zlecającego lekarza wraz z ważną, wystawioną i potwierdzoną przez Oddział Funduszu, „Częścią B” tego zlecenia.

„CZĘŚĆ B” ZLECENIA POZOSTAJE U ŚWIADCZENIOBIORCY PRZEZ OKRES JEJ WAŻNOŚCI,  A NASTĘPNIE MUSI ZOSTAĆ DOSTARCZONA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ DO ODDZIAŁU FUNDUSZU, KTÓRY JĄ WYSTAWIŁ I POTWIERDZIŁ.

 Natomiast zlecenie wystawione na  pozostałe wyroby medyczne  ważne jest 30 dni.

OZNACZA TO, ŻE W TERMINIE 30 DNI /nie licząc dnia wystawienia/ ŚWIADCZEMNIOBIORCA WINIEN  POTWIERDZIĆ ZLECENIE W ODDZIALE  FUNDUSZU  ORAZ PRZEKAZAĆ  DO REALIZACJI  ŚWIADCZENIODAWCY, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ Z FUNDUSZEM W RODZAJU ZAOPATRZENIE.

ŚWIADCZENIODAWCA MOŻE PRZYJĄĆ DO REALIZACJI ZLECENIE POTWIERDZONE PRZEZ FUNDUSZ TYLKO W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI WSKAZANYM W CZĘŚCI II ZLECENIA.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2013 r.