Dla
pacjenta

EKUZ

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, EKUZ uprawnia posiadacza do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z powodów medycznych podczas pobytu w danym państwie członkowskim UE/EFTA. Zakres świadczeń niezbędnych dla danej osoby ustala lekarz, biorąc pod uwagę, w szczególności, charakter świadczeń oraz planowany czas trwania pobytu. Zasadą jest, iż uprawnionemu należy udzielić wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających mu kontynuowanie pobytu, tak, aby nie musiał on wracać do kraju w którym jest ubezpieczony w celu uzyskania lub kontynuacji rozpoczętego leczenia. Ponadto, lekarz powinien potraktować uprawnionego w podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w danym państwie członkowskim. Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych przysługuje wyłącznie w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego.

Powyższe wynika z  art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, oraz decyzji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak złożyć wniosek oraz uzyskać EKUZ

Uzyskanie EKUZ możliwe jest poprzez złożenia wniosku we właściwym ze względu na zgłoszone miejsce zamieszkania, Oddziale Wojewódzkim NFZ (OW NFZ).

Zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 nr 164 poz. 1027 z póź. zm), Oddziałem właściwym dla wnioskodawcy jest OW NFZ, który został wskazany w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, i jest to Oddział zgodny z miejscem zamieszkania na terytorium RP.

Wypełniony wniosek, zawierający czytelny podpis oraz wymagane dane, wraz z załącznikami należy złożyć w OW NFZ, w jeden z następujących sposobów:

  • Osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej;
  •  pocztą (w tym pocztą elektroniczną);
  •  faksem;

W przypadku, gdy przesłany wniosek nie zawiera podpisu, wnioskodawca ma wyłącznie możliwość osobistego odbioru EKUZ. Istnieje możliwość wydawania EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy, czyli do którego wnioskodawca został przypisany ze względu na miejsce zamieszkania zadeklarowane przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.
Dotyczy to jednak wyłącznie:

  • wnioskodawców, dla których możliwe jest potwierdzenie przez OW NFZ, iż mają oni status "ubezpieczony";
  •  sytuacji wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki w danym województwie, siedzibą pracodawcy, czy wykonywaniem pracy w województwie innym niż województwo, w którym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczony został przypisany do  OW NFZ. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego uzyskania EKUZ z uwagi np. na wyjazd turystyczny.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku przez OW NFZ, który nie jest właściwy, będzie się wiązało z koniecznością dodatkowej weryfikacji statusu osoby, OW NFZ:

  • informuje wnioskodawcę o konieczności przesłania dokumentacji do Oddziału właściwego ze względu na zgłoszone miejsce zamieszkania;
  • informuje wnioskodawcę, iż okres ważności na jaki karta będzie wydana liczony będzie od dnia złożenia wniosku w danym OW NFZ (niewłaściwym);

informuje wnioskodawcę, że karta po jej wygenerowaniu przez właściwy OW NFZ może zostać odebrana w OW NFZ, w którym został złożony wniosek - w takim przypadku na wniosku przed przesłaniem go do OW NFZ właściwego należy wybrać opcję: "Osobiście" i zaznaczyć Polę: "w Oddziale Wojewódzkim, w którym złożony został wniosek".