Dla
pacjenta

Informacja o limicie kosztów oraz o monitorowaniu poziomu wykorzystania środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Narodowy Fundusz Zdrowia może finansować zadania związane z dokonywaniem zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej do wysokości rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit d oraz ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Wysokość tej kwoty została ustalona na następującym poziomie: na rok 2014 - 940 mln 727 tys. zł oraz na rok 2015 - 1 mld 44 mln 967 tys. zł.

W przypadku gdy koszty realizacji zadań związanych z dokonywaniem zwrotów kosztów, w danym roku kalendarzowym osiągną kwotę ustalonego limitu, Narodowy Fundusz Zdrowia zawiesza wypłatę kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów do końca tego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy przed końcem pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego zostanie przekroczony poziom 50% kwoty limitu informacja o przewidywanym terminie zawieszenia wypłaty kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów zostanie niezwłocznie opublikowana na stronach internetowych Centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacja o zawieszeniu wypłat zostanie niezwłocznie opublikowana na stronach internetowych Centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zawieszone w wyniku przekroczenia ustalonego limitu wypłaty dokonywane są do dnia 31 stycznia roku następnego.

Świadczeniobiorcy nie przysługują odsetki z tytułu zawieszenia wypłaty kwoty należnej z tytułu zwrotu kosztów.

Zawieszenie wypłat nie jest równoznaczne z zawieszeniem możliwości korzystania z uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej czy też możliwości składania przez świadczeniobiorców i rozpatrywania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o zwrot kosztów.