Dla
pacjenta
Jesteś tutaj: Strona główna  › Dla pacjenta  › Zdrowie w UE  › Planowane leczenie

Planowane leczenie

Leczenie Planowane poza granicami kraju jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub Prezesa NFZ. Uprzednia zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym na wniosek zainteresowanego – po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania wyjaśniającego.

Leczenie Planowane poza granicami kraju może być przeprowadzone:

1. w państwach Unii Europejskiej na podstawie krajowych przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną i dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – DECYZJA DYREKTORA WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ WYDAWANA PRZED ROZPOCZĘCIEM LECZENIA

2. w państwach UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i dotyczy świadczeń, które nie mogą być udzielone w kraju w terminie niezbędnym – DECYZJA DYREKTORA WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ

3. poza granicami kraju na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 42j) i dotyczy świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju.

Leczenie planowane poza granicami kraju dotyczące świadczeń, których aktualnie nie wykonuje się w kraju

W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia planowanego, którego uzyskanie w placówkach opieki zdrowotnej na terenie kraju nie jest możliwe, konieczne jest uzyskanie decyzji Prezesa NFZ wyrażającej zgodę na przeprowadzenie takiego leczenia poza granicami kraju. Warunkiem uzyskania decyzji dotyczącej przeprowadzenia planowanego leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju jest złożenie odpowiedniego wniosku w Centrali NFZ mającej siedzibę w Warszawie przy ul. Hankiewicza 2 lub ul. Grójeckiej 186.

Wzór wniosku do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. 

Skorzystanie z możliwości przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia na podstawie decyzji Prezesa NFZ dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są wykonywane na terenie kraju, a które zostały ujęte w jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przesłanki, które muszą zostać spełnione aby uzyskać zgodę Prezesa NFZ na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju:

  • wnioskowane leczenie lub badanie diagnostyczne aktualnie nie może zostać przeprowadzone w kraju
  • wnioskowane leczenie lub badanie diagnostyczne zostało ujęte w wykazie świadczeń gwarantowanych
  • udzielenie wnioskowanego leczenia lub badania diagnostycznego jest niezbędne w celu ratowania życia lub poprawy zdrowia wnioskodawcy

Podstawą rozpatrzenia wniosku do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, których aktualnie nie można wykonać w placówkach krajowych, jest dokumentacja medyczna sporządzona w języku polskim. W przypadku dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym, do wniosku dołącza się tłumaczenie tej dokumentacji na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Decyzja Prezesa NFZ wydawana jest po przeprowadzeniu przez Prezesa NFZ postępowania wyjaśniającego.

Decyzja Prezesa NFZ jest decyzją ostateczną.

Od decyzji  Prezesa NFZ przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa NFZ w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.