Dla
pacjenta

Refundacja poniesionych kosztów leczenia

Informacje ogólne o refundacji

 

W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ, czy też nie.
Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania). W odniesieniu do pozostałych kosztów istnieje możliwość ubiegania się o ich zwrot.
Co do zasady o refundację może ubiegać się każda osoba, która:

  • skorzystała podczas czasowego pobytu ze świadczeń rzeczowych*/** na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA,
  • posiadała prawo do świadczeń jako osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • opłaciła rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę,

W przypadku niektórych państw takich jak Belgia i Francja o refundację kosztów ubezpieczony może wnioskować już w państwie pobytu. Jeżeli z wnioskiem nie wystąpiono podczas pobytu na terenie tych państw to, tak jak w przypadku pozostałych państw członkowskich, wniosek o zwrot kosztów wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym dla ubezpieczonego Oddziale Wojewódzkim NFZ .

Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek miała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie ich udzielania oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty.

Uwaga! Do z wniosku należy dołączyć wszystkie rachunki wraz z dowodami zapłaty. W razie braku jednego z wymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową zwrotu poniesionych kosztów za dane świadczenie. Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku znajdują się w zakładce Wniosek o zwrot kosztów w odnośnikach dotyczących poszczególnych państw.

Uwaga!! W związku ze zmianą przepisów od 1 maja 2010 r. w odniesieniu do państw UE oraz od 1 kwietnia 2012 r. w odniesieniu do Szwajcarii jak również od 1 czerwca 2012 r. w odniesieniu do pozostałych państw EFTA,  tj. Norwegii, Liechtensteinu i Islandii instytucją odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosku o zwrot kosztów leczenia osób otrzymujących formularze E 121 i E 109 jest instytucja właściwa. Wyjątek stanowią koszty leczenia planowanego w odniesieniu do państw rozliczających się według ryczałtu. Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do rozp. 987/2009 (zmienionego z dniem 8 stycznia 2013 r. przez art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji nr 1224/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.) są to następujące państwa: Irlandia, Hiszpania, Cypr, Holandia, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania. Za zwrot kosztów refundacji z leczenia planowanego w tym przypadku odpowiada instytucja miejsca zamieszkania (art. 26 ust. 1 rozporządzenia 987/2009).

* Chodzi o świadczenia niezbędne podczas pobytu, uwzględniając charakter tych świadczeń i przewidywany czas pobytu poza państwem właściwym.
** W odniesieniu do poniesionych kosztów leczenia planowanego warunkiem ubiegania się o ich refundację jest uprzednie uzyskanie zgody (zezwolenia) na przeprowadzenie leczenia poza państwem właściwym.