Dla
świadczeniodawcy

Kontraktowanie na 2017

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności korzystania z najnowszej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w trosce o zachowanie właściwego przebiegu postępowań konkursowych, konieczne jest korzystanie z  najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.
Aktualizacja ww. modułu daje świadczeniodawcom gwarancję właściwej wymiany danych z NFZ, w zakresie obsługi konkursu ofert.

Podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

data publikacji: 29 marca 2017 r

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OGŁASZANYMI PRZEZ POW NFZ POSTĘPOWANIAMI

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonymi przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia postępowaniami konkursowymi w celu zawarcia umów o świadczenia opieki zdrowotnej, przypominamy najważniejsze informacje związane z ogłoszonymi postępowaniami.

Składanie oferty

            Należy dołożyć szczególnej staranności przy przygotowywaniu oferty:

 • Dane w ofercie powinny pozostawać w zgodności ze stanem faktycznym i prawnym oraz być zweryfikowane w tym zakresie przed wysłaniem do POW NFZ.
 • Dane w formularzu ofertowym określające szczegóły oferty powinny być zgodne z odpowiedziami ankietowymi. Dane w formularzu ofertowym po wydrukowaniu oferty należy sprawdzić.
 • W formularzu ofertowym w wykazie zasobów i szczegółach oferty powinien być wykazany sprzęt podwykonawców, jeżeli w pytaniach ankietowych udzielona jest odpowiedź twierdząca dotycząca dostępności do takiego sprzętu, który jest w posiadaniu podwykonawcy. Podwykonawca udostępnia taki sprzęt w Portalu Potencjału w umowach ze świadczeniodawcami.
 • W przypadku przedstawienia kopii polisy OC, której termin ważności wygasa w trakcie trwania umowy (rok 2022) należy przedstawić oświadczenie, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.
 • Każdą stronę dokumentów załączanych do oferty (nie tylko formularz ofertowy), należy opatrzyć kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z załączonym do oferty wzorem podpisów.
 • Wszelkie dokumenty dołączane do formularza ofertowego muszą zostać potwierdzone za zgodność przez osoby uprawnione
 • Należy zwrócić szczególną uwagę czy złożono ofertę w prawidłowym postępowaniu (prawidłowy zakres, prawidłowa grupa powiatów, gmin, dzielnic…)
 • Należy zwrócić uwagę czy znajduje się w ofercie załącznik stanowiący wzór podpisu i parafy
 • Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapisanie nośnika danych z ofertą – czy wersja elektroniczna oferty zapisana jest w poprawnym formacie, czy nie brakuje zapisanego pliku na nośniku elektronicznym) czy nośnik elektroniczny został załączony i prawidłowo opisany),
 • Należy sprawdzić czy w ofercie znajduje się nośnik elektroniczny z opisem zawierającym następujące informacje:

a) wyraz: „oferta”,

b) nazwa i adres oferenta,

c) kod i przedmiot postępowania

Podczas weryfikacji danych u oferenta lub w trakcie prac komisji należy mieć przygotowaną dokumentację potwierdzającą dane przekazane w ofercie w szczególności dokumenty potwierdzające

 1. tytuł prawny do korzystania z lokali lub budynków, w których będą udzielane świadczenia, sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej ich wyposażenie, aktualne paszporty techniczne aparatury i sprzętu wykazanego w ofercie.
 2. gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób w formularzu ofertowym. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie (podpisane przez personel) do zawarcia jednej z ww. umów.

Odrzucenie oferty

Oferta zostaje odrzucona z powodu:

 • złożenia oferty po terminie,
 • nieprawdziwych informacji zawartych w ofercie,
 • nieokreślenia przez świadczeniodawcę przedmiotu oferty lub niepodania liczby lub ceny
 • świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • nieważności na podstawie odrębnych przepisów,
 • złożenia oferty alternatywnej,
 • niespełnienia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa, w tym warunków
 • określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3ustawy,
 • złożenia jej przez świadczeniodawcę, z którym
 • w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie  postępowania, została  rozwiązana  przez  oddział  wojewódzki  Funduszu umowa o udzielanie  świadczeń  opieki   zdrowotnej w zakresie   lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi  ogłoszenia,  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia z  przyczyn  leżących po stronie świadczeniodawcy.
   

Właściwe oznaczania kopert/paczek zawierających oferty konkursowe

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina o właściwym oznaczeniu koperty lub paczki zawierającej ofertę na postępowania w trybie konkursu ofert oraz rokowań, zgodnie z informacją  stanowiącą załącznik nr 1 (do pobrania plik PDF) do zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm).

Wyżej wymieniony (podpisany) załącznik powinien być umieszczony na zewnątrz koperty/paczki, zawierającej formularz ofertowy wraz z nośnikiem elektronicznym oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty, przygotowane i oznaczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 2 ww. zarządzenia (Sposób przygotowania oferty). W przypadku składania ofert drogą pocztową, prosimy o wskazywanie na ewentualnej dodatkowej kopercie zewnętrznej, że wewnątrz znajduje się oferta/oferty, ze wskazaniem numeru postępowania/numerów postępowań.

Uwaga

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

1) data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu; oraz

2) wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 marca 2017 r.