Dla
świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków KOC II/II i DOK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
W ZAKRESIE: KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOCII/III) LUB W ZAKRESIE: DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK) NA OKRES: POCZĄWSZY OD 01.02.2017 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2021 R.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)

 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

Adres: ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

 

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

8 5110000  –  3 Usługi szpitalne i podobne, 8 5121200  –  5 Specjalistyczne usługi medyczne, 5143000  –  3 Usługi ambulatoryjne, 8 5312110  –  3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi,
8 5312120  –   6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
8 5312500  –  4 Usługi rehabilitacyjne w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach:

  1. KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOCII/III),
  2. DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)

 

na obszarze: 22 – POMORSKIE.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ PREZESA
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, o których mowa w §2 w/w zarządzenia.

 

Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia
Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą
i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej  Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-gdansk.pl od dnia 05.01.2017 r.

  Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Wniosek składa się nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1 dnia następnego miesiąca.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Cena oczekiwana do ww. postępowań w trybie składania wniosków  o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) oraz dziecięca opieka koordynowana (DOK) - wynosi 11,50 zł.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 stycznia 2017

 

aktualizacja 02.02.2017:

Pomorski OW NFZ informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania dot. zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III) (data publikacji: 5 stycznia 2017) - zawarta została umowa nr 11/000099/SOK-KOCII/17 w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III) z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku na okres od 01.02.2017 r. do 30.06.2021 r.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych OW NFZ

data publikacji: 2 lutego 2017 r.