Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne ZPO

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2017.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

ZPO - zaopatrzenie w wyroby medyczne

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 876, 1918, z 2016 r. poz. 542)

data aktualizacji: 2 grudnia 2016 r.

Dz.U.2015.876

Dz.U.2015.1918

Dz.U.2016.542

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, 1579)

data aktualizacji: 2 grudnia 2016 r.

Dz.U.2016.1536

Dz.U.2016.1579

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej działalności leczniczej - (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 217)

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2011, Nr 293, poz. 1728)

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1678).

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1061)

data aktualizacji: 1 czerwca 2017 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1570).

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938)

data aktualizacji: 16 listopada 2017 r.

treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146)

data aktualizacji: 2 grudnia 2016 r.

treść ustawy
  • Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ
  • załączniki do Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ