Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne POZ PLUS

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2018.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

POZ PLUS - opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017 Poz.2217).

data aktualizacji: 12 kwietnia 2018 r.

plik PDF

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)

data aktualizacji: 9 sierpnia 2018 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 160)

data aktualizacji: 6 kwietnia 2018 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.)

data aktualizacji: 6 kwietnia 2018 r.
plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86)

data aktualizacji: 28 czerwca 2016 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (Dz.U. z 2017 r. poz. 1809)

data publikacji: 3 października 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146)

data aktualizacji: 28 czerwca 2016 r.

plik PDF

Zarządzenie nr 10/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 7 lutego 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 122/2017/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 18 grudnia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

data aktualizacji: 6 czerwca 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

data aktualizacji: 22 marca 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

data aktualizacji: 22 marca 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc i xls) cz. 1

ZIP (pliki PDF, doc i xls) cz. 2

ZIP (pliki PDF, doc i xls) cz. 3