Dla
świadczeniodawcy

POZ

Świadczenia rozliczane na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r. poz. 514), dla pacjenta z UE/EFTA legitymującego się dokumentem:

 • kartą EKUZ,
 • Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ,
 • formularzem E 112/S2,
 • formularzem E 123/DA1,
 • Poświadczeniem wydanym w ślad za formularzem E 123/DA1,

podstawą zapłaty jest:

 • e-rachunek bądź rachunek w formie papierowej wraz z plikiem REF wystawiony na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej zgodnej z obowiązującą umową o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwaga: uprawniony posługujący się kartą EKUZ bądź Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ ma prawo do świadczeń niezbędnych, koniecznych z medycznego punktu widzenia w tym świadczeń udzielonych w związku z chorobą przewlekłą oraz w związku z ciążą i narodzinami dziecka, ale tylko w przypadku jeżeli otrzymanie tych świadczeń nie jest celem pobytu w Polsce. Każdorazowo zakres świadczeń niezbędnych dla danej osoby ustala lekarz.

Pacjent legitymujący się Poświadczeniem wydanym przez NFZ w ślad za formularzem E 106, E 109, E 120, E 121/S1 ma prawo wyboru lekarza POZ i może występować na liście aktywnej. W tym przypadku należność za świadczenie POZ rozliczana jest na podstawie stawki kapitacyjnej i powinna być ujęta w rachunku zbiorczym.

Rachunek powinien zawierać następujące dane:

 • numer umowy z NFZ wraz z rodzajem świadczeń,
 • „Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86”,
 • kod/opis produktu z zaznaczeniem „świadczenia udzielone w ramach przepisów
  o koordynacji UE/EFTA”.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości rachunek zostanie wstrzymany, co spowoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Współpracy Międzynarodowej

tel. (58) 751 27 40

fax (58) 321 85 51

e-mail: wwm@nfz-gdansk.pl