Dla
świadczeniodawcy

Rozliczenia po 1 maja 2010

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podstawą zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom z UE i EOG jest:

1. w przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej (POZ)

 • dla pacjentów legitymujących się kartą EKUZ, Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym Kartę EKUZ /S045/, bądź formularzem E 112 /S1/ podstawą zapłaty jest:
  • rachunek wystawiony na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej zgodnej z obowiązującą umową o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ wystawiony dla każdego pacjenta indywidualnie - wystawiane rachunki nie są objęte limitem wynikającym z wartości umowy;
  • rachunek w formie elektronicznej;
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

 • pacjenci legitymujący się Poświadczeniem wydanym przez NFZ w ślad za formularzem E 106 /S1/, E 109 /S1/ E 120 /S1/, E 121 /S1/, E 123 /S4/ mają prawo wyboru lekarza POZ i mogą występować na listach aktywnych; w tym przypadku należność za świadczenia POZ rozliczana jest na podstawie stawki kapitacyjnej i powinna być ujęta w rachunku zbiorczym.

2. w przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej - świadczenia rozliczane są w ramach limitu przewidzianego umową, a wartość wszystkich wystawionych rachunków wraz z rachunkiem za pozostałych pacjentów nie może przekroczyć limitu przewidzianego umową.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • rachunek wystawiony odrębnie na każdy typ świadczenia dla każdego pacjenta indywidualnie - kwota rachunku powinna zostać odjęta ze zbiorczego rachunku z ubezpieczenia powszechnego;
 • rachunek w formie elektronicznej;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

3. w przypadku świadczeń rozliczanych po kosztach rzeczywistych rozliczanych poza limitami umów, którymi są:

 1. szpitalne oddziały ratunkowe - UE,
 2. izba przyjęć - UE,
 3. izba przyjęć szpitala - UE,
 4. stomatologiczna pomoc doraźna - UE,
 5. ratownictwo medyczne - UE.

Prawidłowo wystawiona dokumentacja powinna zawierać:

 1. rachunek, wystawiony odrębnie na każdy typ świadczenia dla każdego pacjenta indywidualnie,
 2. rachunek w formie elektronicznej,
 3. kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 4. kalkulację rzeczywistych kosztów wraz z oświadczeniem złożonym do celów udokumentowania wartości świadczenia udzielonego na podstawie przepisów o koordynacji z UE.

Świadczeniodawca przedstawia rzeczywisty koszt udzielonego świadczenia ,,UE'' w w/w komórkach poprzez wprowadzenie kwoty poniesionych kosztów rzeczywistych w pozycji ,,krotność'' posiadanego oprogramowania wykorzystującego algorytm wyliczeniowy:

   krotność x waga x cena = koszt rzeczywisty

gdzie: pozycje ,,cena'' oraz ,,waga'' zostały oznaczone wskaźnikiem ,,1''.

Rachunek powinien zawierać następujące dane:

 • numer umowy z NFZ wraz z zakresem,
 • datę urodzenia uprawnionego oraz kraj pochodzenia,
 • tryb przyjęcia (nagły/planowy).

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń są:

 • tryb nagły /świadczenia konieczne z medycznego punktu widzenia/
  • EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  • Prowizoryczny Certyfikat Zastępujący EKUZ /S045/,
 • tryb planowy
  • Formularz E 112 /S2/,
  • Poświadczenie wydane przez NFZ w ślad za formularzem E 106 /S1/, E 120 /S1/, E 123 /S4/, oraz E 109 /S1/ i E 121 /S1/ tylko z krajów UE.

Data sprzedaży zawarta na fakturze powinna być zgodna z datą udzielenia świadczenia.

Wzory dokumentów - na dole strony.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości rachunek zostanie wstrzymany, co spowoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
tel. (58) 75 12 740 /POZ, RTM, SOR, IP/
tel. (58) 75 12 742 /AOS, ASDK, STM, SZP, REH, SOK, PRO, PSY, OPH/
fax (58) 75 12 743
adres e-mail: wwm@nfz-gdansk.pl

Więcej o formularzach z serii E 100 na stronie ,,Formularze E 100''.