Dla
świadczeniodawcy

SZP, AOS, ASDK, STM, REH, SOK, PRO, PSY, OPH

Świadczenia rozliczane na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z dnia
29 kwietnia 2013 r. poz. 514) dla pacjenta legitymującego się dokumentem:

 • kartą EKUZ,
 • Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ,
 • formularzem E 112/S2,
 • formularzem E 123/DA1,
 • Poświadczeniem.

świadczenie powinno zostać rozliczone w ramach limitu przewidzianego umową, ale na odrębnym rachunku (w ramach ubezpieczenia na podstawie przepisów o koordynacji z UE/EFTA).

Wartość wszystkich wystawionych rachunków (za ubezpieczenie powszechne i inne) wraz z rachunkiem (za ubezpieczenie na podstawie przepisów o koordynacji z UE/EFTA) nie może przekroczyć limitu przewidzianego umową.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • e-rachunek bądź rachunek w formie papierowej wraz z plikiem REF wystawiony odrębnie na każdy typ świadczenia - kwota rachunku powinna zostać odjęta ze zbiorczego rachunku z ubezpieczenia powszechnego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • tryb przyjęcia pacjenta w systemie informatycznym.

Uwaga: uprawniony posługujący się kartą EKUZ bądź Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ ma prawo do świadczeń niezbędnych, koniecznych z medycznego punktu widzenia w tym świadczeń udzielonych w związku z chorobą przewlekłą oraz w związku z ciążą i narodzinami dziecka, ale tylko w przypadku jeżeli otrzymanie tych świadczeń nie jest celem pobytu w Polsce. Każdorazowo zakres świadczeń niezbędnych dla danej osoby ustala lekarz.

Rachunek powinien zawierać następujące dane:

 • numer umowy z NFZ wraz z rodzajem świadczeń,
 • „Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86”,
 • kod/opis produktu z zaznaczeniem „świadczenia udzielone w ramach przepisów
  o koordynacji UE/EFTA”.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości rachunek zostanie wstrzymany, co spowoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:
Wydział Współpracy Międzynarodowej

tel. (58) 751 27 42, 751 27 45

fax (58) 321 85 51

e-mail: wwm@nfz-gdansk.pl