Dla
świadczeniodawcy

Grupy Osób o szczególnych uprawnieniach

Komunikat w sprawie przestrzegania przepisów w zakresie udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Z uwagi na napływające sygnały w sprawie honorowania przez świadczeniodawców uprawnień dla osób uprzywilejowanych oraz uwidocznienia informacji w podmiotach leczniczych, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na unormowania prawne regulujące kwestie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób posiadający szczególne uprawnienia.

Zgodnie z art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. ze zm.), prawo
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielnych w aptekach mają pacjenci posiadający tytuł oraz okazujący legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,  inwalidy wojennego i kombatanta. Prawo do korzystania z powyższego przywileju mają również uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju (art. 24b ww. ustawy) oraz osoby posiadające status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.poz.1203).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Zatem powyżej wskazane osoby nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących.   

Co do zasady, przyjęcie osoby uprawnionej winno nastąpić w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o czym stanowi art. 47 c ust. 4 ww. ustawy.

W oparciu o art. 57 ust. 2 pkt 10 kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz inne wymienione w niniejszym art. przez ustawodawcę grupy osób mają prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ze środków publicznych bez skierowania, z wyłączeniem badań diagnostycznych kosztochłonnych oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji, do których wymagane jest skierowanie.

Przypominamy o konieczności otoczenia specjalną troską i opieka medyczną osób szczególnie uprzywilejowanych oraz umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach,
(§ 11 rozporządzenia Ministra w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400, ze zm.).

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lipca 2016 r.

Informacja na temat szczególnych uprawnień przysługujących niektórym grupom pacjentów.

W serwisie ABC PACJENTA, zamieszczonym na stronie Centrali NFZ, dostępne są informacje na temat szczególnych uprawnień przysługujących niektórym grupom pacjentów:

Serwis ABC PACJENTA → PRAWA PACJENTA → UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE (link: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=11)

data publikacji: 1 kwietnia 2014 r.

Uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki małżonków inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdów/wdowców po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej

W związku z napływającymi informacjami od pacjentów, dotyczącymi nierespektowania przez lekarzy i farmaceutów dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, w szczególności w przypadku wdów/wdowców po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych oraz małżonków będących na wyłącznym utrzymaniu inwalidów wojennych lub osób represjonowanych, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że uprawnienia ww. osób wynikają z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Dodatkowo przypominamy jakie dokumenty potwierdzają uprawnienia ww. grupy osób:

  • Małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego:

Decyzja wydana przez Dyrektora POW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

albo łącznie następujące dokumenty:

- książka inwalidy  wojennego  (współmałżonka)  lub  właściwe zaświadczenie wydane przez  organ rentowy  o uprawnieniu do renty na podstawie przepisów art. 6–8 ustawy  z dnia 29 maja  1974 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 ze zm.).,

- odpis  z  akt  urzędu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów  podlegających opodatkowaniu.

  • Małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby represjonowanej:

Decyzja wydana przez Dyrektora POW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

albo łącznie następujące dokumenty:

- legitymacja osoby represjonowanej  (współmałżonka)  lub  właściwe zaświadczenie wydane  przez  organ  rentowy  o uprawnieniu do renty na podstawie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r., poz. 400). 

 - odpis z akt urzędu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa,
 - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu.

  • Wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i inwalidach wojennych:

Decyzja organu rentowego o przyznaniu renty rodzinnej lub zaświadczenie wydane przez organ rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym, o którym mowa w art. 6 – 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.  o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

  • Wdowy i wdowcy po zmarłych osobach represjonowanych

Decyzja organu rentowego o przyznaniu renty rodzinnej lub zaświadczenie wydane przez organ rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po zmarłej osobie represjonowanej, o której mowa w art. 12  ust. 2 pkt 1 ustawy z  dnia 24 stycznia 1991 r., o kombatantach oraz  niektórych osobach  będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 5 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81 poz. 484) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Świadczeniodawca jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów oraz jest zobowiązany do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń. Znajomość ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) jak i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81 poz. 484) oraz ich przestrzeganie obowiązuje wszystkie  podmioty w nich wymienione.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lutego 2014 r.

Komunikat w sprawie dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów

 

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 marca 2012 r.

 

Obowiązek zamieszczania informacji o przysługujących uprawnieniach cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 

W związku z realizacją uprawnień przyznanych ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. nr 225, poz. 1465), w zakresie dostępu do bezpłatnych leków oraz leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom o obowiązku zamieszczenia informacji o przysługujących uprawnieniach wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie przypomina się, iż obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta został nałożony na świadczeniodawcę przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). Ponadto zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia świadczeniodawca zobowiązany jest nie tylko do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, lecz również zobowiązanych jest do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 lipca 2011 r.

 

Uprawnienia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

 

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z nowelizacją art. 45 i art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych z 29 października 2010 roku - Dz. U. Nr 225, poz. 1465) cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych nadano uprawnienia IB (inwalidów wojennych).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 lipca 2011 r.

Uprawnienia: Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Zasłużonych Dawców Przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

 

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. nr 164 poz. 1027) świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi'' lub ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu'', inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

O ww. uprawnieniach proszę poinformować podległych pracowników.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 marca 2010 r.