Dla
świadczeniodawcy

Leczenie uzdrowiskowe

 • Komunikat do Dyrektorów / Kierowników podmiotów leczniczych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

  W związku z rosnącą liczbą wadliwie wystawianych skierowań Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku przypomina, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową biorąc pod uwagę:

 1. wskazania i przeciwwskazania do w/w leczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (uwaga: od 2012 roku nie wszystkie jednostki ICD-10 kwalifikacją się na leczenie uzdrowiskowe, ponadto dokonano podziału schorzeń na: leczenie sanatoryjne i szpitalne /21 dniowe/ oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej /6, 12 lub 18 dni zabiegowych/ wg zał. nr 1/ oraz na rehabilitację sanatoryjną i szpitalną w warunkach uzdrowiskowych /28 dniową /wg zał. nr 2).

W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta do uzdrowiska lekarz ocenia przede wszystkim:

 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych (jest to bezwzględny wymóg wg koszyka świadczeń do zastosowania minimum 1-go zabiegu w uzdrowisku);
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji, (jakie skutki przyniosła ta terapia: pozytywne, żadne czy też negatywne?);
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim (dojazd do i z uzdrowiska, wejście do wanny, basenu itp.);
 • aktualny stan zdrowia ( po ukończeniu diagnozy na podstawie aktualnych wyników badań);
 1. w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy, z wyjątkiem skierowań kwalifikujących się na: leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym, leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej;
  (w przypadku skierowania na kolejne leczenie uzdrowiskowe lekarz, winien ocenić efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego);

Do wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie dołącza się żadnych wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych. Aktualne wyniki badań, lekarz tylko i wyłącznie wpisuje w pkt.III ww. skierowania.  Brak chociażby jednego wymaganego wyniku skutkuje brakiem aprobaty skierowania i zwrotem skierowania do lekarza, angażując zbędnie czas wielu osób generuje koszty ze środków publicznych. Tylko w przypadku leczenia poszpitalnego do skierowania należy dołączyć kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego (do 12 m-cy od zakończenia leczenia).

Warunkiem przyjęcia i zarejestrowania skierowania jest prawidłowe, dokładne i czytelnie wypełnienie aktualnego wzoru skierowania. Skierowania niekompletne, źle wypełnione, bez numeru umowy z Funduszem, z nieczytelną pieczątką lekarza i nr prawa wykonywania
zawodu są  również zwracane lekarzowi, który je wystawił.

W celu uniknięcia odsyłania skierowań, których oddział nie może potwierdzić jak również ewentualnych sporów przed sądem administracyjnym prosimy o bezwzględne przestrzeganie postanowień ww. rozporządzeń przy wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku powtarzających się błędów w wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe oddział będzie informował w tym zakresie kierowników podmiotów leczniczych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 czerwca 2014 r.

 • Utrata mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że z dniem 8 stycznia 2012 r. utraciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.07.44.285).

Powyższe Rozporządzenie zostaje zastąpione przez:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 14) - do pobrania plik PDF

Rozporządzenie zawiera istotne zmiany dotyczące szczegółowych wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej, co zobowiązuje lekarza wypełniającego skierowanie do bezwzględnego stosowania zapisów tego rozporządzenia.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 stycznia 2012 r.

 • Przypomnienie o utracie ważności dotychczasowych wzorów skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina o utracie ważności z dniem 31 grudnia 2011r. dotychczasowych wzorów skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, (Dz. U. nr 142, poz.  835) od dnia 1 stycznia 2012 roku będą przyjmowane „skierowania na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową”  na obowiązujących drukach.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 grudnia 2011 r.

 • Utrata mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że z dniem 7 lipca 2011 roku straciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz.U. z 2009 r. nr 139, poz. 1135 z poźn. zm.). Powyższe Rozporządzenie zastępuje:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową  (Dz. U. Nr 142, poz. 835) - plik PDF do pobrania

najważniejsze zmiany dotyczą zmiany druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, które należy stosować od dnia 1 stycznia 2012 roku. Istotną informacją w druku jest zapis w pkt II „ Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych, co zobowiązuje lekarza wypełniającego skierowanie do bezwzględnej informacji w tej kwestii.

Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 listopada 2011 r.