Dla
świadczeniodawcy

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • Finansowanie leczenia osób uzależnionych w poradniach specjalistycznych

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

  W związku z powyższym, udzielając świadczeń w oddziale / ośrodku dziennym, świadczeniodawca winien pokryć koszty związane przede wszystkim z wykonaniem koniecznych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, niezbędnych w trakcie postępowania terapeutycznego, z powodu których świadczeniobiorca przebywa w danym oddziale. Odnośnie kosztów świadczeń specjalistycznych innych niż leczenie uzależnienia, pacjent może skorzystać ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie poza godzinami pracy ośrodka.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 października 2010 r.

 • Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii

  W związku z pytaniami lekarzy dotyczącymi definicji schizofrenii lekoopornej uprzejmie informuję - w oparciu o opinię profesorów zatrudnionych w Katedrze Chorób Psychicznych - że dotąd przyjęte kryteria tj. brak odpowiedzi klinicznej na zastosowane dwa klasyczne neuroleptyki są aktualne. Należy rozumieć, że w tym kryterium mieści się także niemożność stosowania określonego leku w dawce terapeutycznej ze względu na znaczne nasilenie objawów niepożądanych.

  Ponadto stoję na stanowisku, że wspomniany brak odpowiedzi obejmuje cały okres trwania choroby, nie tylko pojedynczy epizod psychotyczny. Regułą bowiem jest, że brak skuteczności danego środka leczniczego u określonego pacjenta ma charakter trwały.

  Podpisano: prof. dr hab. Zbigniewa Nowickiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

  data publikacji: 6 stycznia 2005 r.