O
oddziale

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W NFZ

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

a) Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
 • za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP,
 • e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

b) Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk,
 • za pomocą platformy ePUAP,
 • e-mailem: sekretariat@nfz-gdansk.pl

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk,
 • telefonicznie : 58 7512619,
 • e-mailem: iod@nfz-gdansk.pl

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia, określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:

 • RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 7 oraz art. 5a;

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych;  
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

W zależności od charakteru prowadzonej sprawy, podanie przez Państwa swoich danych osobowych może być dobrowolne lub obowiązkowe, związane z wymogiem ustawowym. Niepodanie przedmiotowych danych może wpływać na treść rozstrzygnięć w prowadzonych sprawach indywidualnych.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Inspektor Ochrony Danych

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 maja 2018 r.   aktualizacja: 25 marca 2019 r.